VN Líšnice

V měsíci dubnu jsme dokončili úpravy na VN Líšnice pro LČR. Zde stavba řešila utěsnění hráze návodním jílovým zámkem, zpevnění návodní strany hráze lomovým kamenem a montáží patního drénu pod návětrnou stranou hráze. Celá stavba byla bez vad a nedodělků předána zadavateli.

Bytové domy Dolní Počernice

Po technologické přestávce jsme nastoupili na dokončovací práce na této stavbě. Na uvedeném díle jsme realizovali veškeré zemní práce. Po skryvkách ornice jsme provedli výkopy základových pasů, podkladní konstrukční vrstvy pod záladové desky, zbudování obslužné komunikace a v současnosti nastupujeme na montáž drenáže a konečné terénní úpravy.

VN Šmolesy v k.ú. Letonice

I když se v počátku zdálo, že vyčistění nádrže Šmolesy u Letonic bude jednoduchou měsíční záležitostí, letošní klimatické podmínky nám znemožnily plynulý postup prací na této stavbě. V současné době se provádí dokončení opevňovacích prací z lomového kamene a rozhrnování vytěženého výkopku. Ukončení prací a předání díla zadavateli je plánováno na konec měsíce dubna.

Revitalizace vodní nádrže Šmolesy

Novou stavbou pro naši společnost je revitalizace vodní nádrže Šmolesy v k.ú. Letonice. Jedná se o vyčistění nádrže od sedimentů, zpevnění břehů a modernizace bezpečnostního přelivu. Práce jsme chtěli zahájit v polovině měsíce února letošního roku, ale klimatické podmínky přerušily i přípravné práce na tuto stavbu.

Retenční nádrže Na Špitálkách

Práce na retenčních nádržích Na Špitálkách byly pozastaveny z důvodu špatné geologie zemin, které se mají použít do tělesa hrází. Pokoušeli jsme se najít v celé ploše budoucí zátopy vhodné zeminy do těsnícího zámku hráze, ale po provedení geotechnických zkoušek byl výsledek negativní. Zemina která se zde nachází je nevhodná k tomuto použití a čekáme na rozhodnutí investora jak bude stavba pokračovat dále.

Stránky