Rekonstrukce lesní cesty Dolní Trasa

V současnosti naše společnost provádí výstavbu a rekonstrukci lesní cesty pro LČR LS Karlov pod Pradědem. Jedná se o úsek 4 km lesní cesty v k.ú. Malá Morávka a Karlov pod Pradědem. Mimo zpevnění celého úseku této cesty mechanicky zpevněným kamenivem se zde buduje 14 ks nových propustků, montáž svodnic a 7m horské vpusti. Předpokládaný termín ukončení 30.7.2013.

Ochrana vod řeky Dyje v k.ú. Velké Meziříčí

Tuto stavbu provádíme v subdodávce pro firmu Unistav Brno od podzimu minulého roku. Jedná se především o dokončovací práce před předáním díla zhotoviteli. V současné době likvidujeme skládku přebytečných zemin uložených na pozemcích obce Oslavice činností stavby. Ukončení těchto prací je plánováno na konec měsíce dubna 2013. Po uvolnění kapacit, předpoklad je začátek měsíce květen 2013, zahájíme práce na třech stavbách v rámci realizace rekonstrukcí lesních cest pro LČR, které jsme vyhráli ve veřejných soutěžích.

VN Líšnice

V měsíci dubnu jsme dokončili úpravy na VN Líšnice pro LČR. Zde stavba řešila utěsnění hráze návodním jílovým zámkem, zpevnění návodní strany hráze lomovým kamenem a montáží patního drénu pod návětrnou stranou hráze. Celá stavba byla bez vad a nedodělků předána zadavateli.

Bytové domy Dolní Počernice

Po technologické přestávce jsme nastoupili na dokončovací práce na této stavbě. Na uvedeném díle jsme realizovali veškeré zemní práce. Po skryvkách ornice jsme provedli výkopy základových pasů, podkladní konstrukční vrstvy pod záladové desky, zbudování obslužné komunikace a v současnosti nastupujeme na montáž drenáže a konečné terénní úpravy.

VN Šmolesy v k.ú. Letonice

I když se v počátku zdálo, že vyčistění nádrže Šmolesy u Letonic bude jednoduchou měsíční záležitostí, letošní klimatické podmínky nám znemožnily plynulý postup prací na této stavbě. V současné době se provádí dokončení opevňovacích prací z lomového kamene a rozhrnování vytěženého výkopku. Ukončení prací a předání díla zadavateli je plánováno na konec měsíce dubna.

Stránky