Aktuality říjen - listopad 2014

Komunikace Planá nad Lužnicí
Práce na této stavbě byly pro letošní rok ukončeny. Další etapa je připravena na březen roku 2015

Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů
Na této stavbě byly ukončeny práce na objektech splaškové a dešťové kanalizace. Dle harmonogramu prací, do konce roku chceme realizovat montáž všech třech čerpacích stanic. Tím by byl plán práce pro letošní rok splněn.

Provoz melioračního zařízení
V rámci provozu melioračního zařízení jsme modernizovali elektrické rozvody na čerpacích stanicích v Petrově a ve Skoronicích.
V rámci běžné udržby bylo ukončeno čištění Hovoranského potoka a opravy melioračního zařízení v k. Skoronice. Taktéž byly ukončeny práce na sečení břehových porostů na okrese Břeclav a Hodonín.

Výstavba zpevněných lesních cest
V listopadu jsme pro CHKO ŠNP Šumava provedli optimalizaci vodohospodářských poměrů kolem lesních cest dle požadavků investora. Práce byly ukončeny.

VN Na špitálkách
Pro LČR v měsíci září - listopad provedla naše společnost rekonstrukci dvou bezpečnostních přepadů na vodních nádržích v k.ú. Budkov

Planá nad Lužnicí

Projekt řeší komunikace kolem nové elektrárny v objektu teplárny v Plané nad Lužnicí. Provedlo se srovnání plání do určené nivelety, zbudovalo se odvodnění pláně, její stabilizace a proběhl násyp první konstrukční vrstvy, což je frakce štěrkodrti 0/63 v mocnosti 20cm.Takto vozovka zůstane až do jarních měsíců 2015, neboť kolem celého objektu se provádí různé stavební práce, které nám v současnosti nedovolí pokládku obrubníků a kompletní položení asfaltových ploch.

Aktuality srpen 2014

Výstavba Inženýrských sítí pro novou zástavbu RD v Žarošicích
Zúčastnili jsme se výběrového řízení na generální dodávku těchto prací a soutěž jsme vyhráli. Jedná se o zbudování nové dešťové a splaškové kanalizace s osazením třech kusů přečerpávacích stanic, dále pak, výstavbu středotlakého plynovodu, vodovodu, komunikací a rozvodu veřejného osvětlení spolu s rozhlasem. Zahájení prací je plánováno na začátek měsíce září a ukončení této stavby na březen roku 2015.

Ekologizace teplárny Planá nad Lužnicí
Taktéž u této zakázky ve výběrovém řízení jsme byli úspěšní. Zde se jedná o zbudování zpevněných komunikací v areálu Teplárny v Plané n/L. Zahájení prací je dohodnuto na 11.08.2014 a ukončení v 10/14.

Nové strojní vybavení
Do našeho strojního vybavení, nám přibyl kolový bagr nižší třídy Liebherr A-311 a nový nosič kontejnerů ve váhové kategorii 5t.

Turnaj hostů a přátel Czech Mid-Amateur Tour

Jsme hrdým partnerem Turnaje hostů a přátel Czech Mid-Amateur Tour pořádaného 24. 06. 2014 na Karlštejně.
Czech Mid-Amateur Tour 2014 je otevřená soutěž a o postupu do finále rozhodují pouze výsledky ze základní části, kterou tvoří pět samostatných turnajů. 30 nejlepších hráčů se utká na konci září ve finále. Pro letošní rok je vypsána pouze kategorie mužů.

Aktuality červen 2014

Rekonstrukce lesních cest v NP CHKO Šumava
Práce na této stavbě byly ukončeny. Celá realizace zakázky měla oproti původnímu termínu o 10 dní zpoždění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v minulém měsíci.
Úprava vodohospodářských poměrů v obci Silničná
Tato zakázka drobného charakteru, řeší odtokové poměry v obci Silničná. Provádí se zde rekonstrukce a výstavba zpevněných příkopů, které při větších srážkách bezpečně odvedou povrchovou vodu mimo zástavbu.

Stránky